Home>>Products
Product Number Chemical Name CAS<
G3K09116E 2,4-Pteridinediamine, 7-methoxy-6-phenyl- 19375-92-9
G3K09116G 2-Propenoic acid, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl ester 193758-80-4
G3K09116I Benzene, 4-chloro-1-[(4-ethoxyphenyl)ethynyl]-2-fluoro- 193758-74-6
G3K09116K Phosphonium, [(9,10-dicyano-2-anthracenyl)methyl]triphenyl-, bromide 193757-87-8
G3K09116M Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyloxy)- 193757-43-6
G3K09116O Benzoic acid, 2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)-6-(4-methoxyphenoxy)- 193756-98-8
G3K09116Q Piperidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-, (3S)- 193755-86-1
G3K09116S 1,3-Dithiane, 2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- 193754-99-3
G3K09117A Benzene, 1-methyl-2-(nonadienyl)- 193754-64-2
G3K09117C 1H-Indole, 1-[bis(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)acetyl]-2,3-dihydro- 193754-46-0
G3K09117E Propanoic acid, 3-(hydroxyphenylphosphinyl)-, 4-hydroxybutyl ester 193750-76-4
G3K09117G 1,1-Ethenediamine, N,N,N',N'-tetraethyl-2-(methylthio)-2-(2-thienylthio)- 193749-94-9
G3K09117I Phosphorin, 2,6-bis[dimethyl(phenylethynyl)silyl]-3,5-diphenyl- 193748-78-6
G3K09117K 2-Pyrrolidinone, 4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-4-methyl- 193748-57-1
G3K09117M Silanetriamine, 1,1'-methylenebis[N,N',N''-triphenyl- 193748-21-9
G3K09117O 2-Butenedioic acid, 2-(acetyloxy)-3-bromo-, diethyl ester, (E)- 193747-38-5
G3K09117Q Disulfide, bis[(1-naphthalenylamino)thioxomethyl] 193746-93-9
G3K09117S Ethenone, (4-ethylphenyl)- 193746-14-4
G3K09118A Naphthalene, 1,2-dihydro-1-(phenylethynyl)- 193745-72-1
G3K09118C 1,3-Hexadien-5-yne, 1,6-diphenyl-, (Z,E)- 193745-66-3