Home>>Products
Product Number Chemical Name CAS<
G3K09112E L-Leucinamide, N-propyl-L-isoleucyl-L-isoleucylglycyl- 193823-97-1
G3K09112G Butanoic acid, 3-oxo-, 3-(3-pyridinyl)-2-propenyl ester 193822-40-1
G3K09112I Phosphonic acid, (2-ethylhexyl)-, diphenyl ester 193821-01-1
G3K09112K Benzenamine, 3-(6-methoxy-1-phthalazinyl)- 193820-49-4
G3K09112M Ethanone, 1-(6-acetyl-2-pyridinyl)-, 1-oxime 193820-24-5
G3K09112O Zinc, bromo(4-methoxy-4-oxobutyl)- 193820-00-7
G3K09112Q 2-Propenoic acid, 3-[4-(phenylmethyl)phenyl]-, methyl ester 193819-65-7
G3K09112S 1H-Indene-1-butanamine, 2,3-dihydro-6-(phenylmethyl)- 193819-38-4
G3K09113A 3H-Pyrano[3,2-f]quinoline, 3-methyl-3-phenyl- 193819-02-2
G3K09113C Pentanoyl chloride, 5-chloro-2-ethenyl-2-methyl- 193818-73-4
G3K09113E Propanedioic acid, [2-(4-pyridinyl)ethyl]-, dimethyl ester 193817-97-9
G3K09113G 1-Propanone, 2-[(4-hydroxyphenyl)imino]-1-phenyl-, oxime 193817-01-5
G3K09113I Ethanamine, N,N-diethyl-2-[(1-pentylcycloheptyl)oxy]- 19381-68-1
G3K09113K 1,1'-Binaphthalene, 1,2,3,3',4,4'-hexahydro- 193816-75-0
G3K09113M 1H-Pyrazole, 3-(2-furanyl)-1-phenyl-5-(trifluoromethyl)- 193816-18-1
G3K09113O Naphthacene, 1,4-dihydro- 193815-55-3
G3K09113Q Bicyclo[7.4.4]heptadecane 193813-21-7
G3K09113S Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl[[(1R)-1-methyl-2-propynyl]oxy]- 193812-02-1
G3K09114A 4,8-Dioxa-3,9-disilaundecane, 2,2,3,3,5,5,7,9,9,10,10-undecamethyl- 193811-84-6
G3K09114C 1,3-Cyclobutanediacetyl dichloride, 2,2-dimethyl- 193811-34-6