Home>>Products
Product Number Chemical Name CAS<
G3K09110E L-Leucine, L-valyl-L-alanyl-L-leucyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-alanyl- 193887-40-0
G3K09110G Pyrimidine, 5-(4-bromophenyl)-2-phenyl- 193886-10-1
G3K09110I Hexadecanoic acid, 2-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, (S)- 193885-60-8
G3K09110K Hexadecanoic acid, 2-[(chloroacetyl)amino]- 193885-58-4
G3K09110M Decanoic acid, 2-[(chloroacetyl)amino]- 193885-57-3
G3K09110O 3H-1,2-Benziodazol-3-one, 1-azido-1,2-dihydro- 193882-93-8
G3K09110Q 3H-1,2-Benziodazol-3-one, 1-(acetyloxy)-1,2-dihydro- 193882-91-6
G3K09110S Benzoic acid, 5-iodo-2-(1-methylethoxy)- 193882-71-2
G3K09111A Thiourea, N-ethyl-N'-3-pyridinyl- 19384-19-1
G3K09111C Thiourea, N-(3-chlorophenyl)-N'-ethyl- 19384-09-9
G3K09111E Silane, tri-2-propenyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)- 193828-95-4
G3K09111G Silane, (3-bromopropyl)tri-2-propenyl- 193828-86-3
G3K09111I Silane, triethenyloctadecyl- 193828-81-8
G3K09111K Cyclohexanecarboxylic acid, 1-(2-methylbenzoyl)-, methyl ester 193828-24-9
G3K09111M Benzaldehyde, 4-[methyl[3-[3-(triethoxysilyl)propoxy]propyl]amino]- 193827-61-1
G3K09111O 2-Propenoic acid, docosahexaenyl ester 193825-53-5
G3K09111Q Tetrazolo[1,5-a]quinoline, 5-(phenoxymethyl)- 193825-28-4
G3K09111S 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-methyl-4-(trichloromethyl)-, hydrazone 193825-11-5
G3K09112A 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-diphenyl- 19382-50-4
G3K09112C 2-Cyclohexene-1-ethanol, 1-(phenylsulfonyl)- 193824-92-9